อะไรคือเกษตรออร์แกนิก? มีมาตรฐานรับรองอะไรบ้าง

อะไรคือเกษตรออร์แกนิก? มีมาตรฐานรับรองอะไรบ้าง

หลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกั้บ "ผักออร์แกนิค" แต่อาจจะไม่รู้รายละเอียด หรือไม่แน่ใจในความหมาย เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วผักออร์แกนิคนั้นคืออะไร

ผักออร์แกนิคในภาษาไทยก็คือ "ผักอินทรีย์" นั่นเอง คือผักที่ปลูกด้วยวิถีธรรมชาติที่สุด คิดได้ว่าการปลูกผักออร์แกนิคก็เสมือนกับการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีที่ไม่เป็นธรรมชาติ สารเคมีที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และได้รับการสังเคราะห์เพื่อมาใช้ในการเกษตรเช่น

  • ปุ๋ยเคมี
  • ยาเคมีฆ่าแมลง
  • ยาเคมีกําจัดศัตรูพืช
ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งไปได้อยู่ในธรรมชาติ และยิ่งกว่านั้นมีความเป็นพิษ มีอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะถ้าบริโภคในปริมาณสูง เพราะฉะนั้นการใช้สารเคมีในการเกษตรนอกจะมีผลกระทบกับระบบนิเวศน์แล้วยังสามารถเป็นอันตรายต่อผู้กินอีกด้วย

เพราะฉะนั้น ผักออร์แกินิคนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นผักปลอดสาร หมายความว่าเป็นผักที่ไม่มีสารเคมีตกค้างจากเคมียาฆ่าแมลงฆ่าหญ้า

แต่ ผักปลอดสารนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นผักออร์แกนิค เพราะว่าผักปลอดสารนั้นอาจจะหมายถึงผักที่ใช้สารเคมีก็ได้ แต่ต้องมีการใช้สารเคมีเช่น ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลง ในปริมาณที่จํากัด และต้องมีการเว้นระยะการใช้ยาก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ที่ร้านอร่อยไร้สารเราให้ความสําคัญกับ ผักปลอดสาร เพราะเราใส่ใจเรื่องสุขภาพของทุกๆคน แต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกได้เราก็จะเลือก ผักออร์แกนิค เพราะไม่ใช่แค่ปลอดสาร ผักออร์แกนิคจะไม่มีการใช้สารเคมีเลย และยังดีต่อธรรมชาติอีกด้วยเพราะไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนในระะบบนิเวศ

เพราะไม่ใช้สารเคมี ผักออร์แกนิคนั้นจะปลูกยากกว่าผักที่ใช้เคมี ชาวเกษตรอินทรีย์ต้องคอยต่อสู้กับศัตรูพืช ไม่ว่าจะหนอน หรือวัชพืช โดยการจับหนอนและการถอนวัชพืชด้วยมือชาวเกษตรเอง และการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ทําให้ผักออร์แกนิคมักได้ปริมาณผลผลิตที่ตํ่ากว่า จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผักออร์แกนิคราคาตลาดที่สูงกว่าผักทั่วไป ด้วยทั้งสรรพคุณของผักออร์แกนิค และความยากลําบากในการเพาะปลูก

เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคถึงแหล่งที่มาของผักออร์แกนิค จึงมีมาตรฐานและหน่วยงานต่างๆที่ทําหน้าที่ตรวจสอบฟาร์มออร์แกนิค ที่ร้านกินดีอร่อยไร้สาร เราพยายามคัดเลือกผักออร์แกนิคที่มาจากฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานรับรอง ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิคจริงๆ ไม่ได้มีการใช้สารเคมีเหมือนในเกษตรทั่วไป

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของฟาร์มพันธมิตรของเรา มีการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน

ไม่ว่าจะเป็น
  • USDA Organic - มาตรฐานออร์แกนิคของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • EU Organic - มาตรฐานออร์แกนิคของยุโรป
  • JAS Organic - มาตรฐานออร์แกนิคของญี่ปุ่น
  • IFOAM - มาตรฐานออร์แกนิคระดับนานาชาติ
  • Organic Thailand - มาตรฐานออร์แกนิของประเทศไทย
  • PGS Organic - มาตรฐานออร์แกนิคระดับนานาชาติ

ในแต่ละมาตรฐานจะมีรายละเอียดข้อกําหนดที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่โดยรวมทุกมาตรฐานมีแนวทางเกษตรอินทรีย์ และการไม่ใช้สารเคมีเช่นเดียวกัน 

การเลือกใช้และจดทะเบียนมาตรฐานฟาร์มออร์แกนิคนั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ แต่จะต้องใช้เอกสาร การจดบันทึกข้อมูล ค่าสมัคร ค่าตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆมากมาย จึงเป็นเรื่องยากของเกษตรกรชาวบ้านทั่วไปที่จะสมัครขอใบรับรองได้ ทางร้านกินดีอร่อยไร้สารเข้าใจจุดนี้ดีและอยากสนับสนุนให้เกิดชาวเกษตรรายย่อยผลิตและขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ เพราะฉะนั้นฟาร์มพันธมิตรของเราอาจจะไม่ได้ใบรับรองทั้งหมด แต่จะต้องแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และกรรมวิธีว่าทําเกษตรอินทรีย์จริงๆ

สนใจรับประทานอาหารออร์แกนิค ได้ที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร หรือไม่ก็ซื้อกลับบ้านสําหรับคุณและครอบครัวได้ที่ ออนไลน์ฟาร์มช็อป