ผักออร์แกนิค ผักเกษตรอินทรีย์

ผักออร์แกนิค ผักเกษตรอินทรีย์

ที่ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร เราใช้ผลิตพันภันฆ์แนวทางเกษตรอินทรีย์ หรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ เกษตรออร์แกนิค ซึ่งหมายถึงการทําเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ วิถีดั้งเดิม จะไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ไม่ใช้สารเคมีที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติสําหรับการปลูกพืชผัก เช่นไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษจําพวก ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น

ข้อดีของเกษตรอินทรีย์ก็คือ

  • ดีต่อสุขภาพ
  • ผลผลิตสะอาดปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกข้างจากสารเคมี
  • ดีต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของพิษสารเคมี

ถ้าเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าศัตรูพืช แล้วเกษตรกรจะปลูกผลลิตกันอย่างไร?

คําตอบก็คือต้องใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวิธีกําจัดศัตรูพืชที่เป็นอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือการปรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ต้องใส่สารเคมี N-P-K (Nitrogen-Phosphorus-Potassium) โดยตรง ปุ๋ยอินทรีย์นั้นอาจจะใช้แหล่งสารอาหารจาก ขี้วัว ขี้หมู ขี้เลื่อย ถ่านหิน เศษใบไม้ เศษอาหาร เกษตรอินทรีย์นั้นต้องใช้ดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยที่จะทําหน้าที่ย่อยสลายขี้วัว ช่วยทําให้ดินพรุน ช่วยย่อยสลายเศษอาหาร เปลี่ยนเป็นแร่ธาติสารอาหารสําหรับต้นไม้ แปลว่าสามารถสร้างให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

โดยรวมแล้วแนวทางของเกษตรอินทรีย์นั้นมุ่งเน้นที่จะทําให้ระบบดินและระบบนิเวศสมบูรณ์ เมื่อดินดีสภาพแวดล้อมดีก็จะช่วยให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงไม่เป็นโรค เกษตรอินทรีย์จะต้องใช้การปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงขนาดไม่ใหญ่มาก เพราะการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในแปลงใหญ่ๆจะเป็นการเชิญชวนศัตรูพืช เกษตรกรอินทรีย์จะต้องต่อสู้กับศัตรูพืชทั้งหลายด้วยวิธีืั้ไม่ใช้สารเคมีอันตราย เช่นใช้โรงเรือน ใช้ผ้าคลุม หรือเก็บหนอนด้วยมือ หรือถ้าจําเป็นจริงๆก็สามารถจะใช้สิ่งของจากธรรมชาติบางชนิดมาใช้ได้เช่นใช้สมุนไพร หรือนํ้าหมักธรรมชาติ

ด้วยเหตุที่เกษตรอินทรีย์ต้องใช้สิ่งที่หาได้ในธรรมชาติเท่านั้น การทําเกษตรอินทรีย์นั้นมีขั้นตอน มีความลําบาก และมีค่าใช้จ่ายที่สูงเมื่อเทียบกับการทําเกษตรแบบทั่วไปที่ใช้สารเคมี เพราะฉะนั้นผลิตภันฆ์เกษตรอินทรีย์จึงมักมีราคาที่สูงกว่าเกษตรทั่วไป

หากท่านสนใจรับประทาน และสนับสนุนผลิตภันฆ์เกษตรอินทรีย์ สามารถเยี่ยมพวกเราที่ ร้านอาหารกินดีอร่อยไร้สาร ที่เขาใหญ่ หรือช็อปผักและผลิตภันฆ์ออร์แกนิคได้จาก ออนไลน์ฟาร์มช็อป เพื่อรับประทานที่บ้าน