อาหารทะเลไร้สาร

อาหารทะเลของเรามาจากวิสาหกิจชุมชนประมงพื้นบ้านบางปะกง ไม่ใช้ฟอร์มาลีน สดใหม่ส่งตรงจากทะเลเข้าห้องแช่ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนชุมชนชาวบ้านอีกด้วย
5 results
1.0 kg
Show options
 
Show options