กินดี อร่อยไร้สาร ร้านอาหารไทย ทําไม้ต้องเกษตรอินทรีย์

กินดี อร่อยไร้สาร ร้านอาหารไทย หัวใจเกษตรอินทรีย์ 

การทำการเกษตรอินทรีย์คือ  การทำโดยไม่ได้มุ่งที่ผลผลิตเป็นหลัก จึงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตรน้อยแทบไม่มีผลเลย สำหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำ การผลิต

เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ นอกเหนือจากการปฏิเสธการใช้สารเคมีการเกษตรแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของวงจรของธาตุอาหาร, การประหยัดพลังงาน, การอนุรักษ์ระบบนิเวศการเกษตร และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งถือได้ว่าเกษตรอินทรีย์เป็นการบริหารจัดการฟาร์มเชิงบวก 

 

กษตรอินทรีย์ยังให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์มุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงในการทำการเกษตรสำหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็นวิถีการผลิตที่เกษตรกรต้องอ่อนน้อมและ เรียนรู้ในการดัดแปลง

การผลิตของตนให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติเพื่อทำการเกษตร ดังนั้นวิถีการผลิตเกษตรอินทรีย์จึงเป็นวิถีแห่งการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรพื้นบ้านของสังคมไทย

กินดี อร่อยไร้สาร เป็นร้านอาหาร ที่ตั้งใจ นำวัตถุดิบ ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากฟาร์มของเราและ ผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ มาปรุงอาหารจำหน่ายในร้านกินดี อร่อยไร้สาร เป็นการช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้จำหน่ายสินค้าอินทรีย์ ที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

จะเกิดสังคมการพึ่งตนอย่างยั่งยืน ร้านกินดี อร่อยไร้สาร เป็นร้านอาหารไทย ที่มีวัตถุดิบดี ปลอดภัย ผลิตอาหารส่งมอบสู่อาหารจานโปรดของทุกท่าน คุณมั่นใจได้ว่ารับประทานร้าน กินดี ร่อยไร้สาร ไม่ผิดหวัง เรื่องรสชาติและ วัตถุดิบที่นำมาใช้อย่างแน่นอน 

วัตถุดิบไร้สารครบทุกหมวดหมู่ ไม่ได้มีแค่ผักอินทรีย์ไร้สาร ทุกอย่างของเราล้วนใช้วัตถุดิบพิเศษที่มาจากแนวทางเกษตรอินทรีย์และมีใบรับรอง 

  • ผักอินทรีย์ พืชผลอินทรีย์ ไร้สาร
  • เนื้อสัตว์ หมู / ไก่ / วัว ไร้สาร
  • อาหารทะเลวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช้ฟอร์มาลีน
  • เครื่องปรุงอินทรีย์ ไร้สาร

เราคัดเลือกและทํางานโดยตรงกับฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและความสดใหม่ เพราะฉะนั้นคุณจะรูได้เสมอว่าอาหารของคุณมาจากไหนตามแนวคิด Farm To Table นอกจากนี้ฟาร์มทั้งหมดที่เราคัดเลือกทําการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ฟาร์มส่วนมากของเราได้ใบรับรองเกษตรอิทรีย์ 

เกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เช่นเคมียาฆ่าแมลง หรือยาเคมีฆ่าหญ้า การทําเกษตรอินทรีย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสภาพแวดล้อม เพราะจะไม่มีการนําเสนอเคมีที่เป็นพิษ ที่ไม่เป็นธรรมชาติ เข้าสู่ระบบนิเวศเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะมีผลต่อระบบและวงจรชีวิตของสัตว์พืชเล็กใหญ่ในระบบนิเวศนั้นๆ

การทําเกษตรอินทรีย์นั้นมีความยากลําบาก และขั้นตอนที่มากกว่าการทําเกษตรแบบอุตสหรกรรม จึงเป็นเรื่องปรกติที่ผลผลิตจากเกษตรแนวทางอินทรีย์นั้นจะมีราคาต้นทุนที่สูงกว่า

หมูที่เราใช้เป็นหมูหลุม ที่เลี้ยงบนพื้นดินวิถีไกล้เคียงแบบธรรมชาติ ไก่ที่เราใช้เป็นไก่อารมณ์ดีสายพันธ์ KKU1 พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อดีตรงที่ไขมันตํ่า มีพิวรีนตํ่า คนเป็นโรคเก๊าท์กินได้ ไก่ของเรามาจากฟาร์มของวิสาหกิจชุมชนที่ขอนแก่น และเนื้อหมูและเนื้อไก่จะไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ และไม่ใช้ยาฮอร์โมน แบบการเกษตรทั่วไปขนาดใหญ่

ส่วนอาหารทะเล ปู กุ้ง ปลา ที่เราใช้นั้นก็ไร้สารเช่นกันเพราะไม่ใช้ฟอร์มาลีน ซึ่งประมงที่เราใช้นั้นเป็นวิสาหกิจประมงพื้นบ้านที่บางปะกง และนอกจากจะไม่ใช้สารเคมีแล้ว จะได้ในเรื่องของความสดใหม่ แพราะชาวประมงจะจับขึ้นจากนํ้า น็อคนํ้าแข็ง และขึ้นรถตู้แช่ส่งตรงที่ร้านอาหาร อีกประเด็นที่สําคัญสําหรับเราคือการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และปรงมงพื้นบ้าน เพราะจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง และประมงพื้นบ้านยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะเป็นการทําประมงด้วยเรือลําเล็กและอุปกรณ์พื้นบ้าน เป็นการจับปลาในจํานวนที่ยั่งยืนเมื่อเทียบกับประมงพาณิชย์ที่ใช้เรื่อและอุปกรณ์อุตสหกรรมขนาดใหญ่

เครื่องปรุงต่างๆที่ร้านกินดี ก็จะเป็นเครื่องปรุงไร้แนวทางเกษตรอินทรีย์ และไร้สารสารเช่นเดียวกับวัตถุดิบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นํ้าปลา ซีอิ้ว เครื่องแกง กะปิ ปลาหล้า เราใช้แบบแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่มีใบรองรับ แปลว่าผู้ผลิตเครื่องปรุงต้องใช้วัตถุดิบอินทรีย์ และจะไม่ใช้สารกันบูด ไม่ใช้ผงชูรส โดยเด็ขาด

เราหวังว่าด้วยความพยายามคัดสรรค์วัตถุดิบดีๆ ด้วยการปรุงอาหารอย่างพิถีพิถัน จะช่วงให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยจะสามารถทานอาหาร ที่รสชาติอร่อยแบบไทยๆ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจากวัตถุดิบออร์แกนิค โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมีที่เป็นอันตราย เวลาเราจะกินส้มตําดิบ หรือผักเคียงสดๆ สามารถฝากท้องกับเราได้ทุกเมื่อที่ กินดีอร่อยไร้สาร ทั้งร้านอาหารและฟาร์มช็อป