ปลากะพงขาว Asian Seabass

0.6 kg
295.00 ฿

ฟาร์ม : วิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา

วิสหกิจชุมชนพื้นบ้าน เป็นการทําประมงด้วยวิธีพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน แถมเป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุมชนให้แข็งแกร่ง ในการทําประมงพื้นบ้านนั้นจะให้ปลาได้กินอาหารธรรมชาติ ไม่ใช้ยา ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ฟอร์มาลีน 

ปลากะพง นี้มาจากฟาร์มพันธมิตรของเรา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน ประมงพื้นบ้าน จากแม่นํ้าบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา