สะโพกไก่ติดน่อง

0.00 ฿

ฟาร์ม : ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น วิสาหกิจเพื่อสังคม
จังหวัด : ขอนแก่น

ไก่ของเรานั้นเป็นไก่อารมณ์ ดี และไม่มีไม่มีการใช้ยา

  • ไม่ใช้ยาฮอร์โมน
  • ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ

ไก่ KKU1 นั้นเป็น ไก่สายพันธ์พิเศษ พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการผสมและคัดสายพันธุ์ระหว่างไก่พื้นเมืองขอนแก่น และไก่สายพันธุ์อุตสาหกรรม ทําให้ไก่ KKU1 นั้นมีความโดดเด่น

  • มีไขมันตํ่ากว่าไก่ปรกติ
  • เป็นเก๊าท์กินได้ มีพิวรีนตํ่า เพียง 30% ของไก่ปรกติ
  • มีคลอเรสเตอรอลตํ่า เพียงครึ่งของไก่ปรกต

ไก่อารมณ์ดี มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นในเล้าเปิด โดยจะมีไก่มีพื้นที่วิ่งเล่น มีไก่แปดตัวต่อหนึ่งตะรางเมตร เพื่อเป็นตัวอย่างในอุตสาหกรรมทั่วไปจะเลี้ยงไก่สามสิบห้าตัวในหนึ่งตะรางเมตร  ฟาร์มไก่ที่นี้มีการบริหารระบบฟาร์มตามมาตรฐาน GFM (Good Farm Management) 

    ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น วิสาหกิจเพื่อสังคม นั้นเป็นวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากําไร โดยมีเป้าหมายที่จะทํางานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่น สนับสนุนและพัฒนาการทําเกษตรอย่างมีคุณภาพ มีมูลค่าเพิ่ม มีความปลอดภัย และยั่งยืน