ฟาร์ม : วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกเสาวรสวังนํ้าเขียว
จังหวัด : ปราจีนบุรี

เสาวรสจากวังนํ้าเขียวเป็นพันธ์พิเศษของที่วังนํ้าเขียวโดยเฉพาะ ปลูกและดูแลโดยวิสาหกิจชุมชน เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านอําเภอวังนํ้าเขียวเพื่อปลูกเสาวรสที่มีคุณภาพตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้เคมีกําจัดศัตตรูพืช

ข้อมูลสินค้า :
เนื้อและน้ำเสารรสบรรจุถุงซีล (แช่แข็ง)